Vaša cesta k bývaniu

Veža B a veža C

1. Zmluva o záväznej rezervácii

Podpisom zmluvy o záväznej rezervácii predávajúci vstupuje do obchodného vzťahu so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti. V zmluve o záväznej rezervácii sa budúci predávajúci zaväzuje rezervovať, danú nehnuteľnosť po dobu trvania zmluvy o záväznej rezervácii. Záujemca je na základe tejto zmluvy povinný zaplatiť rezervačný poplatok v lehote na uhradenie rezervačného poplatku.

2. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva

Po uhradení rezervačného poplatku, budúci predávajúci uzatvorí so záujemcom zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva, v ktorej si strany dohodnú podmienky nadobudnutia nehnuteľnosti kupujúcim v čase po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia daného objektu / stavby. Budúci kupujúci má na základe tejto zmluvy povinnosť zaplatiť 2. časť kúpnej ceny nehnuteľnosti v nasledovnej výške:
1. Kúpna cena bytu do 100.000,-€ 2. časť kúpnej ceny je 7.500,-€
2. Kúpna cena bytu do 200.000,-€ 2. časť kúpnej ceny je 12.000,-€
3. Kúpna cena bytu nad 200.000,-€ 2. časť kúpnej ceny je 21.000,-€

3. Výber vybavenia nehnuteľnosti

Po uzatvorení zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva kupujúci pristúpi k výberu vybavenia bytu podľa určenia predávajúceho (napr. voľba z dekorov a farebných prevedení podlahových krytín, obkladov, dlažieb, interiérových dverí a zárubní, kovaní, zariaďovacích predmetov a pod.) v termínoch a spôsobom určeným predávajúcim.

4. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

V lehote určenej v zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva zašle predávajúci
kupujúcemu výzvu na úhradu zvyšnej časti kúpnej ceny. Po úhrade celej kúpnej ceny a splnení ostatných podmienok vyplývajúcich z predchádzajúcich zmlúv, pristúpia predávajúci s kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.

5. Návrh na vklad vlastníckeho práva

Po uzatvorení kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti predávajúci/resp. kupujúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva, k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na kupujúceho dôjde právoplatnosťou rozhodnutia o vklade vlastníctva do katastra nehnuteľností, ktoré Okresný úrad, katastrálny odbor zašle všetkým účastníkom konania.

6. Odovzdanie/preberanie bytu

V termíne podľa znenia kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, najneskôr však po prevode vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti na kupujúceho, predávajúci pripraví nehnuteľnosť k odovzdaniu kupujúcemu. Zástupca predávajúceho odovzdá kupujúcemu manuál užívania nehnuteľnosti, certifikáty kvality zabudovaných výrobkov, všetky kľúče od nehnuteľností, príslušných vstupov do budovy a spoločných priestorov, kľúče od schránky, kódy k rampám, domovému vrátnikovi, prípadne jednotlivé ovládače a DEK kľúče pre užívanie nehnuteľnosti potrebné.

Apartmány

1. Zmluva o záväznej rezervácii

Podpisom zmluvy o záväznej rezervácii predávajúci vstupuje do obchodného vzťahu so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti. V zmluve o záväznej rezervácii sa budúci predávajúci zaväzuje rezervovať, danú nehnuteľnosť po dobu trvania zmluvy o záväznej rezervácii. Záujemca je na základe tejto zmluvy povinný zaplatiť rezervačný poplatok v lehote na uhradenie rezervačného poplatku.

2. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva

Po uhradení rezervačného poplatku, budúci predávajúci uzatvorí so záujemcom zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva, v ktorej si strany dohodnú podmienky nadobudnutia nehnuteľnosti kupujúcim v čase po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia daného objektu / stavby. Budúci kupujúci má na základe tejto zmluvy povinnosť zaplatiť 2. časť kúpnej ceny nehnuteľnosti v nasledovnej výške:
1. Kúpna cena apartmánu do 100.000,-€ 2. časť kúpnej ceny je 7.500,-€
2. Kúpna cena apartmánu do 200.000,-€ 2. časť kúpnej ceny je 12.000,-€
3. Kúpna cena apartmánu nad 200.000,-€ 2. časť kúpnej ceny je 21.000,-€

3. Výber vybavenia nehnuteľnosti

Po uzatvorení zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva kupujúci pristúpi k výberu vybavenia v prípade kúpy apartmánu na 3. NP a 4. NP podľa určenia predávajúceho (napr. voľba z dekorov a farebných prevedení podlahových krytín, obkladov, dlažieb, interiérových dverí a zárubní, kovaní, zariaďovacích predmetov a pod.) v termínoch a spôsobom určeným predávajúcim.

4. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

V lehote určenej v zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva zašle predávajúci kupujúcemu výzvu na úhradu zvyšnej časti kúpnej ceny. Po úhrade celej kúpnej ceny a splnení ostatných podmienok vyplývajúcich z predchádzajúcich zmlúv, pristúpia predávajúci s kupujúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.

5. Návrh na vklad vlastníckeho práva

Po uzatvorení kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti predávajúci/resp. kupujúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva, k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na kupujúceho dôjde právoplatnosťou rozhodnutia o vklade vlastníctva do katastra nehnuteľností, ktoré Okresný úrad, katastrálny odbor zašle všetkým účastníkom konania.

6. Odovzdanie/preberanie apartmánu

V termíne podľa znenia kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, najneskôr však po prevode vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti na kupujúceho, predávajúci pripraví nehnuteľnosť k odovzdaniu kupujúcemu. Zástupca predávajúceho odovzdá kupujúcemu manuál užívania nehnuteľnosti, certifikáty kvality zabudovaných výrobkov, všetky kľúče od nehnuteľností, príslušných vstupov do budovy a spoločných priestorov, kľúče od schránky, kódy k rampám, domovému vrátnikovi, prípadne jednotlivé ovládače a DEK kľúče pre užívanie nehnuteľnosti potrebné.

Veža A

1. Zmluva o záväznej rezervácii

Podpisom zmluvy o záväznej rezervácii predávajúci vstupuje do obchodného vzťahu so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti. V zmluve o záväznej rezervácii sa budúci predávajúci zaväzuje rezervovať, danú nehnuteľnosť po dobu trvania zmluvy o záväznej rezervácii. Záujemca je na základe tejto zmluvy povinný zaplatiť rezervačný poplatok v lehote na uhradenie rezervačného poplatku.

2. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

Po uhradení rezervačného poplatku, budúci predávajúci uzatvorí so záujemcom kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva, v ktorej bude presne definovaná nehnuteľnosť a podmienky nadobudnutia nehnuteľnosti kupujúcim. Kupujúci na základe tejto zmluvy má povinnosť zaplatiť zvyšnú časť kúpnej ceny nehnuteľnosti.

3. Návrh na vklad vlastníckeho práva

Po úhrade celej kúpnej ceny a splnení ostatných podmienok vyplývajúcich z kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti predávajúci/resp. kupujúci podá návrh na vklad vlastníckeho práva. K prevodu vlastníctva nehnuteľnosti na kupujúceho dôjde právoplatnosťou rozhodnutia o vklade vlastníctva do katastra nehnuteľností, ktoré Okresný úrad, katastrálny odbor zašle všetkým účastníkom konania.

4. Odovzdanie/preberanie bytu

V termíne podľa znenia kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, najneskôr však po prevode vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti na kupujúceho, predávajúci pripraví nehnuteľnosť k odovzdaniu kupujúcemu. Zástupca predávajúceho odovzdá kupujúcemu manuál užívania nehnuteľnosti, certifikáty kvality zabudovaných výrobkov, všetky kľúče od nehnuteľností, príslušných vstupov do budovy a spoločných priestorov, kľúče od schránky, kódy k rampám, domovému vrátnikovi, prípadne jednotlivé ovládače a DEK kľúče pre užívanie nehnuteľnosti potrebné.